تماس با ما

تهران – خيابان لواسانی، خيابان وطن پور شمالی، پلاك 19 ، طبقه دوم ، واحد جنوبي، کدپستی 1937716418

شماره تماس:

22237993 21 (98+)

22237993 21 (98+)

info@segalpardaz.com

hnamvar@segalpardaz.com

No.19, St.Vatan poor Ave. Lavasany- Tehran-Iran . Postal Code 1937716418